Polisi Prefiatrwydd

Mae Nominet UK (Rhif Cwmni 3203859) yn gwmni nid-am-elw sy’n gyfyngedig gan warant a’i gyfeiriad cofrestredig yw Tŷ Minerva, Ffordd Edmund Halley, Parc Gwyddoniaeth Rhydychen, Rhydychen OX4 4DQ.
 
Mae’r polisi hwn [ynghyd â’n telerau defnydd ac unrhyw ddogfennau arall y cyfeirir atynt] yn esbonio sut y byddwn ni’n defnyddio data personol a gesglir gennym ni  neu darperir gennych chi, yn sgîl eich defnydd chi o’n gwefan neu’n gwasanaethau.  Mae’n atodol, a dylid ei ddarllen ar y cyd gyda’n hamodau a thelerau y gwnaethoch chi gytuno wrth ddefnyddio ein gwefan neu’n gwasanaethau. A fyddech cystal â darllen y canlynol yn ofalus er mwyn deall sut y byddwn ni’n mynd ati i drin eich data personol.
 
At ddibenion Deddf Diogelu Data 1998, rheolwr y data yw Nominet UK.
 
Gwybodaeth y gallwn ei gasglu gennych chi
 
Gallwn gasglu a defnyddio’r data canlynol amdanoch chi:

 • Gwybodaeth a ddarperir gennych chi.
 • Gwybodaeth a ddarperir amdanoch chi gan eraill
 • Manylion am eich ymweliadau â’n gwefan ac unrhyw adnoddau y gwnaethoch eu defnyddio.
 • Cyfeiriadau darparwyr rhyngrwyd a chwcis.

 

Gallwn gasglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur, gan gynnwys cyfeiriad eich darparwr rhyngrwyd os ydyw ar gael, eich system weithredu rhwydwaith a’r math o borwr gwe, ar gyfer ein system weinyddu. Data ystadegol am batrymau a gweithredoedd ein defnyddwyr yw hwn ac nid yw’n adnabod unigolion. Am yr un rheswm, gallwn gasglu gwybodaeth gyffredinol am eich defnydd chi o’r rhyngrwyd drwy ddefnyddio ffeil cwcis sydd ar gyriant caled eich cyfrifiadur. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth gaiff ei throsglwyddo i gyriant caled eich cyfrifiadur. Mae cwcis yn helpu ni i wella’n gwefan a darparu gwasanaeth mwy personol. Mae cwcis yn ein galluogi ni i:

 

 • Amcangyfrif maint ein cynulleidfa a’u patrymau defnydd
 • Storio gwybodaeth am eich dewisiadau fel y gallwn addasu’r gwefan i’ch diddordebau personol chi
 • Cyflymu eich chwilio
 • Eich adnabod chi pan fyddwch yn dychwelyd i’n gwefan

 

Gallwch wrthod dderbyn cwcis drwy addasu dewisiadau eich porwr. Bydd ein system ni’n dosbarthu cwcis pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan oni bai eich bod wedi addasu’ch porwr i beidio derbyn cwcis.

Ble rydym ni’n cadw eich data personol
 
Gall y data a gesglir gennym ni gael ei drosglwyddo a’i gadw mewn lleoliad tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd [AEE]. Gall hefyd gael ei ddefnyddio gan staff sy’n gweithredu tu allan i’r AEE sy’n gweithio i ni neu i un o’n darparwyr. Gall yr aelodau hynny o staff fod yn ymhel â phrosesu neu gwbwlhau cymwysiadau a darparu gwasanaeth cefnogi, ymhlith swyddogaethau eraill. Wrth gyflwyno eich data personol rydych chi’n cydsynio i’r modd o drosglwyddo, defnyddio a chadw’r data. Fe fyddwn ni’n gwneud ein gorau i sicrhau bod eich data yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â’r polisi hwn.
 
Yn anffodus, nid yw’r rhyngrwyd yn gyfan gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ein gorau i warchod eich data, ni allwn sicrhau ddiogelwch eich data a drosglwyddir i’n gwefan ni; chi fydd yn gyfrifol am unrhyw ddata gaiff ei drosglwyddo. Unwaith y byddwn ni wedi derbyn eich gwybodaeth, fe ddefnyddiwn ni ddulliau diogelwch llym i geisio osgoi mynediad i’r data heb ganiatâd.
 
Defnydd a wneir o’r wybodaeth
 

Fe fyddwn ni’n defnyddio gwybodaeth sydd gennym ni amdanoch chi yn y dulliau canlynol:

 • I sicrhau fod cynnwys ein gwefan yn cael ei gyflwyno i chi a’ch cyfrifiadur yn y modd mwyaf effeithiol
 • I ddarparu gwybodaeth, gwasanaethau a chynnyrch y gwnaethoch chi ofyn amdanynt neu a fydd yn ein barn ni o ddiddordeb i chi, os ydych chi wedi rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi i’r perwyl hynny. Mae hyn yn cynnwys dilyn trywydd ymweliadau, yn ychwanegol i “Google Analytics”, er mwyn monitro perfformiad ein baneri hysbysebu. Gallwch optio allan o hyn wrth ymweld â http://www.aboutads.info/choices/
 • I weithredu unrhyw oblygiadau ddaw yn sgîl unrhyw gytundeb rhyngom ni
 • I adael i chi gymryd rhan yn ein proses ceisio
 • Os nad ydych chi am i ni ddefnyddio’ch data chi yn y modd hwn, neu drosglwyddo gwybodaeth i eraill at ddibenion marchnata, a fyddech cystal ag ysgrifennu atom i’r cyfeiriad uchod.

 
Datgelu gwybodaeth
 
Gallwn ddatgelu gwybodaeth bersonol i bobl eraill os fydd yn ofynnol arnom er mwyn cydymffurfio â’r gyfraith, neu i orfodi neu weithredu unrhyw gytundeb rhyngom ni neu i warchod hawliau, eiddo neu ddiogelwch Nominet UK neu eraill. Mae hyn yn cynnwys rhannu gwybodaeth gyda chwmniau a chyrff eraill i ddiogelu rhag twyll a lleihau risg credyd. 
 
Eich hawliau
 
Mae gennych chi’r hawl i ofyn i ni beidio â defnyddio eich data personol at ddibenion marchnata. Ein harfer yw rhoi gwybod i chi o flaen llaw [cyn casglu’ch data] os fyddwn ni’n bwriadu defnyddio’ch data i’r perwyl hynny neu ddatgelu eich data i bobl eraill. Mae gennych chi’r hawl i beidio â chaniatáu hyn drwy farcio blychau penodol ar y ffurflen rydym ni’n defnyddio i gasglu data. Mae gennych chi’r hawl i wneud hyn ar unrhyw amser drwy gysylltu â ni yn y cyfeiriad uchod. 
 
Gwefannau eraill
 
O bryd i’w gilydd, gall ein gwefan gynnwys ddolenni i wefannau eraill. Os fyddwch chi’n dilyn un o’r dolenni yma, fe fydd gan y gwefannau yna eu polisiau preifatrwydd eu hunain ac ni fyddwn ni’n atebol nac yn derbyn cyfrifoldeb dros wefannau eraill.
 
Canfod Gwybodaeth
 
O dan y Ddeddf, mae gennych chi’r hawl i wybod pa wybodaeth sydd wedi ei gadw amdanoch chi. Os ydych chi’n gofyn am y wybodaeth yno, gallwn godi tâl o £10 arnoch i gwrdd â’r gost o ddarparu’r wybodaeth i chi.
 
Newidiadau i’r polisi preifatrwydd
 
Byddwn ni’n rhoi gwybod am unrhyw newidiadau i’r polisi hwn ar y dudalen hon, ac os yw’n briodol, fe wnawn ni ddanfon e-bost atoch i’ch hysbysu.