Sut y byddem yn defnyddio cwcis

Rydym yn llawn sylweddoli eich bod yn ymddiried ynom a chymerwn ein cyfrifoldeb i warchod eich preifatrwydd o ddifrif. Fel rhan o’r cyfrifoldeb hwnnw, rydym yn gadael i chi wybod pa wybodaeth a gesglir drwy ddefnyddio cwcis pan fyddwch yn defnyddio ein gwefannau, pam y byddwn yn casglu’r wybodaeth honno, a sut y byddwn yn ei ddefnyddio i wella eich profiad.

Beth yw Cwcis?

Ffeiliau testun bychan yw cwcis y bydd gwefannau yn eu harbed ar eich cyfrifiadur.  Maent yn caniatáu i safleoedd storio a defnyddio gwybodaeth yn ystod eich ymweliad. Gallant wella eich profiad wrth ymweld â’r wefan trwy:
• Gofio eich detholiadau, fel nad oes yn rhaid i chi ail roi eich dewisiadau pan fyddwch yn ymweld drachefn
• Mesur sut y byddwch yn defnyddio’r safle, fel y gellir gwneud newidiadau er mwyn sicrhau fod y safle’n cwrdd â’ch gofynion

Ni ellir eich adnabod yn bersonol oddi wrth unrhyw un o’n cwcis. Dim ond er mwyn ceisio gwneud y safle’n well ar eich cyfer y maent yno. Er mwyn canfod gwybodaeth bellach am gwcis a sut y gellir eu rheoli, ymwelwch â http://aboutcookies.org/. Darllenwch isod i gael mwy o wybodaeth am y cwcis a ddefnyddiwn.
Sut mae Nominet yn defnyddio Cwcis

Mae safle parth Cymru, http://eincartrefarlein.cymru yn defnyddio cwcis mewn sawl man.  Rhestrir hwy isod, ynghyd â rhoi mwy o fanylion am y rhesymau y tu ôl i’w defnydd, a pha mor hir y byddant yno.

Gallwch roi cyfyngiadau yn eich porwr a fydd yn gwrthod pob cwci, neu a fydd yn eich cynghori bob tro y bydd cwci’n cael ei yrru, ond gall hynny amharu ar elfennau o rai gwefannau, ac nid yw rhai gwasanaethau yn gweithio’n iawn heb y cwcis.

Mesur y defnydd o’n gwefan - Google Analytics

Dim ond cwcis Google Analytics parti cyntaf a ddefnyddiwn.  Byddem yn gwneud hynny i dilyneich trywydd yn ddienw er mwyn casglu ystadegau defnydd. Nid ydym yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol y gellid ei ddefnyddio i’ch adnabod. Mae’r wybodaeth a gasglwn yn ein cynorthwyo i ddadansoddi data am y defnydd o’n gwefan, a’i gwella drwy ei theilwra ar gyfer anghenion ein defnyddwyr.

Mae Google Analytics yn arbed gwybodaeth am y tudalennau  y byddwch yn ymweld â hwy, pa mor hir y byddwch yn ei dreulio ar y safle, sut y cyrhaeddoch y safle a beth y byddwch yn ei glicio. Ni fyddwn yn caniatáu i Google ddefnyddio na rhannu ein data dadansoddol.

Mae Google Analytics yn gosod y cwcis parti cyntaf canlynol:

_CWCI

CYNNWYS

DIRWYN I BEN

_utma_

Rhif ar hap

2 flynedd o nawr

_utmb

Rhif ar hap

1 diwrnod o nawr

_utmc_

Rhif ar hap

Pan fyddwch yn gadael eich porwr

_utmz_

Rhif ar hap

6 mis o nawr

Nid yw Google Analytics yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol, fel y nodir o fewn eu polisi preifatrwydd. Mae Google hefyd yn cynnig dyfais “plugin” ar gyfer porwyr sy’n caniatáu i ddefnyddwyr beidio bod yn rhan o’u dadansoddiadau.

Rhedeg ein safleoedd – cwcis sesiwn

Er mwyn cynnal ein safleoedd byddwn yn defnyddio ‘cwcis sesiwn’. Mae’r cwcis yma’n cofio dewisiadau a detholiadau yr ydych eisoes wedi eu gwneud neu’n cofio gwybodaeth a roddwyd gennych o’r blaen. Ni all rhai rhannau o’n safleoedd weithio heb fedru gosod cwcis (er enghraifft os ydych wedi gosod eich porwr i wrthod pob cwci).

CWCI

CYNNWYS

DIRWYN I BEN

_js

Gwerth penodol

Pan fyddwch yn gadael eich porwr

_OctopusNoCacheID

Rhif ar hap

1 diwrnod o nawr

Pryderon cyfredol am gwcis

Mae nifer o resymau dilys dros ddefnyddio cwcis er mwyn cynyddu effeithlonrwydd ac er hwylustod. Er hynny, gall rhai cwcis arwain at bryderon ynglŷn â phreifatrwydd. Mae’r pryderon hyn yn aml yn deillio o sefyllfaoedd pan fo cwci’n dal gwybodaeth bersonol amdanoch (e.e. enw person, cyfeiriad e-bost, gwybodaeth bersonol, cyfeiriad neu wybodaeth gyffelyb) neu pan ddefnyddir hwy ar draws sawl safle i ddilyn defnyddwyr a defnydd o’r we.

Nid yw http://eincartrefarlein.cymru yn defnyddio unrhyw un o’u cwcis parti cyntaf ar gyfer cadw unrhyw wybodaeth bersonol neu i dracio defnyddwyr ar draws sawl safle.

Mae rhai defnyddwyr yn pryderu am breifatrwydd, yn enwedig y cwcis trydydd parti a ddefnyddir gan hysbysebwyr er mwyn tracio gweithgareddau pori ar draws safleoedd gwahanol. Yn achos pob cwci gellir cymryd camau i reoli eich dewisiadau a gosod y cyfyngiadau a ddymunwch.

Sut mae rheoli cwcis neu eu diffodd?

Gellir rheoli cwcis neu eu diffodd yn llwyr trwy’r detholiad o ddewisiadau ar eich porwr. Dylech sylweddoli y gall hyn amharu ar eich profiad a hyd yn oed eich atal rhag defnyddio ambell wasanaeth megis rhai sydd angen cyfrinair ar eu cyfer, ac sydd angen cwcis er mwyn iddynt weithio.

Mae pob porwr modern yn gallu newid y detholiad cwcis ac yn rhoi rheolaeth eang dros y cwcis a ganiateir a’r rhai y dymunwch eu gwrthod. Am fwy o wybodaeth, ewch i adran gymorth eich porwr.

Dyma rai o’r rhai mwyaf poblogaidd:

Gosodiadau Cwcis yn Internet Explorer
Gosodiadau Cwcis yn Firefox
Gosodiadau Cwcis yn Chrome
Gosodiadau Cwcis yn Safari

Os oes gennych bryder am y cwcis trydydd parti a gynhyrchir gan hysbysebwyr, gallwch ymweld â wefan “Your Online Choices” a fydd yn caniatáu i chi eu diffodd.

Mae “Network Advertising Initiative” hefyd yn cynnig rheoliadau optio allan ar gyfer hysbysebion sy’n cael eu targedu gan rhwydweithiau hysbysebu aelodau NAI.

Noder fod llawer mwy o rwydweithiau wedi eu rhestru na’r rhai a ddefnyddiwn yn Nominet. Gweler y rhain wedi eu rhestru gan yr "Network Advertising Initative"

Mwy o wybodaeth am gwcis

Am fwy o wybodaeth ynghylch sut i reoli cwcis a’u defnydd ymwelwch gyda About Cookies.

Am fwy o wybodaeth ynghylch y ddeddfwriaeth ddiweddaraf yn ymwneud â chwcis ewch i ICO.

Mae’r ICO (The International Chamber of Commerce) wedi cyhoeddi arweiniad ynghylch y cyfreithiau Ewropeaidd ar gwcis ar gyfer gweithredwyr gwefannau.