Optimeiddio Peiriannau Chwilio a Newid Enw Parth: Sut fydd hyn yn effeithio eich gwefan?

 

Y cwestiwn mawr hoffai’r rhan fwyaf o fusnesau ei ofyn wrth ystyried symud ei gwefan i barth newydd yw: sut fydd hyn yn effeithio fy optimeiddio peiriannau chwilio (OPC)?

Mae safle gwefannau mewn canlyniadau chwilio ar y we yn bwysig iawn i fusnesau ac rydym yn aml yn derbyn ymholiadau gan berchnogion parthau ynglŷn ag effaith newid parth a hefyd os yw chwilotwyr yn trin parthau penodol, fel .cymru a .wales, yn wahanol i rai eraill. 

Mae cael enw parth cadarn yn elfen bwysig pan fydd defnyddwyr yn dewis pa wefannau i ymweld â nhw, ond rydym hefyd yn gwybod bod sawl taith ar-lein yn dechrau wrth chwilio. Mewn gwirionedd, mae amcangyfrifon yn dangos bod 93% o brofiadau ar-lein yn dechrau gydag ymholiad chwilotwr.

Gyda lansiad parthau lefel uchaf newydd fel .club, .berlin, .xyz ac wrth gwrs, ein henwau parth Cymreig, .cymru a .wales, mae perchnogion gwefannau ledled y byd yn wynebu’r un cwestiwn; dylwn i symud i barthau newydd sy’n fwy perthnasol i’n busnes a’n brand?

I ddeall sut bydd enwau parth newydd yn ymddangos mewn chwiliadau, wnaethom ofyn sut bydd prif chwilotwyr fel Google a Bing yn trin yr estyniadau newydd hyn. Ym mhob achos maent wedi dweud mai’r prif amcan yw cynorthwyo pobl i ddod o hyd i’r gwefannau a chynnwys mwyaf perthnasol i’w ymholiad nhw, beth bynnag yr estyniad parth. Mae hyn yn newyddion da i berchnogion parth: golygai hynny nad yw chwilotwyr yn ceisio eich cosbi os ydych yn dewis newid eich estyniad parth.

Dyma ein cyngor ar newid enw parth a sut i reoli’r broses.

A ddylwn i symud i parth .cymru neu .wales newydd?
Rydym wedi cael ein gofyn os yw symud i parth .cymru neu .wales o fudd o ran optimeiddio peiriannau chwilio. Mae chwilotwyr yn defnyddio cannoedd o ffactorau yn eu cyfrifon a dim ond un o’r ffactorau hynny yw’r estyniad parth. Yr hyn rydym yn ei wybod yw eu bod yn defnyddio’r rhan .cymru neu .wales o’r parth fel un elfen sy’n dangos os yw gwefan wedi ei dargedu at cwsmeriaid yng Nghymru.

Rwyf wedi dewis symud parthau – beth ddylwn i wneud nesaf?

Y peth cyntaf i wneud yw creu cynllun i reoli’r broses. Fe fydd eich cynllun gweithredu yn dibynnu ar sut mae eich gwefan wedi ei adeiladu ac yn cael ei westeio ynghyd a sawl ffactor arall. Fe fydd rhai Systemau Rheoli Cynnwys (SRC) gyda datrysiadau syml i’ch caniatau i newid i brif barth gwahanol, gan wneud y broses symud i barth newydd yn hawdd iawn. Os ydych yn cynnal eich gwefan o SRC, y peth gorau i’w wneud yw edrych ar eu dogfennau/cwestiynau cyffredin i ddarganfod y ffordd orau i weithredu.

Dyma gamau sylfaenol rydym yn credu gallu gall pawb eu cymryd i wneud y proses mor rhwydd â phosib:

  1. Cadwch bopeth yn syml. Er efallai ei fod yn demtasiwn i ailstrwythuro ac ail-frandio eich gwefan wrth symud, gall hyn cymhlethu unrhyw fudiad.
  2. Os nad ydych wedi gwneud yn barod, gosodwch wiriwr dadansoddol ar eich gwefan (fel Google Analytics). Fe fydd yn hyn caniatau i chi meincnodi eich gwefan presennol a deall niferoedd ymwelwyr a ffynonellau traffig. Fe fydd hyn yn cynnig metrigau gwerthfawr ynglŷn â pherfformiad eich gwefan ac yn eich helpu i gymharu ystadegau cyn ac ar ôl mudo.
  3. Cofrestrwch eich gwefan gyda gwefannau Offer Gwefeistr y prif beiriannau chwilota. Fe fydd hyn yn caniatau i chi weld ystadegau lefel uchaf ac i adnabod unrhyw broblem sy’n codi pan mae’r chwilotwyr yn ymlusgo trwy eich gwefan. 
  4. Creu strategaeth ailgyfeirio. Gall hyn fod yn hynod syml a gall fod yn un ailgyfeiriad ar gyfer y wefan gyfan o eich parth presennol i’r parth newydd (os ydych eisiau fformat y URL aros yr un fath), neu strategaeth fwy cymhleth tudalen i dudalen (efallai byddwch yn dewis y strategaeth hon os ydych yn newid strwythur eich gwefan yn ystod yr ymfudiad).
  5. Fe fydd angen i chi hefyd sicrhau bod dolenni mewnol wedi newid – efallai bod eich SRC yn gwneud hyn yn unionsyth ond dylech wirio hynny.
  6. Trosglwyddwch eich gosodiadau gwesteio gan gysylltu gyda’ch darparwr os nad ydych yn gyfarwydd â rhain.
  7. Rhowch wybod i’r peiriannau chwilota eich bod wedi newid parth trwy eu gwefannau Offer Gwefeistr. Fe fydd hyn yn dweud wrthynt fynegeio eich parth newydd a newid cofnodion y gwefan mewn chwiliadau (noder: nid yw hyn yn newid ailgyfeiriadau, mae’n rhaid i rain fod yn eu lle trwy’r amser). 
  8. Diweddaru mapiau safle XML a defnyddwyr (os yn berthnasol) fel eu bod yn cyfeirio at eich parth newydd a chyflwyno'r rhain i wefannau Offer Gwefeistr.
  9. Monitro eich traffig chwilio ac atgyfeiriadau trwy eich dadansoddeg ac Offer Gwefeistr. Gwiriwch os oes angen gwirio unrhyw broblemau.
  10. Caniatau amser i’r chwilotwyr ail mynegeio. Mae’n hawdd newid eich safle os ydych yn gweld disgyniad yn lefelau traffig. Gall hyn fod yn beryglus a gall arwain at ddisgyniadau pellach. Gadewch i’r chwilotwyr mynegeio eich gwefan i gyd a dylai unrhyw ddisgyniad yn lefelau traffig mynd yn ôl i’r arfer yn gyflym iawn.

 

Cymorth gyda’r symud

Gall symud parthau bod yn waith brawychus ac rydym yn cydnabod bod bob parth yn wahanol. Mae yna ffynonellau ar-lein sydd ar gael i’ch helpu gyda hyn a byddwch hefyd eisiau cael cyngor gan y person wnaeth adeiladu eich gwefan neu gan eich darparwr westeio.

Ffynonellau Eraill

Am ragor o wybodaeth am chwilotwyr, OPC a newid prif barth eich gwefan: