Cymru yw un o’r enwau parth daearyddol mwyaf poblogaidd yn Ewrop

Ac eto bron i un o bob tri busnes bach yng Nghymru’n colli allan am nad ydyn nhw ar lein eto

Mae’r enwau parth ‘.cymru / .wales’ bellach ymysg y deg enw parth daearyddol mwyaf poblogaidd ar gyfer busnes arlein, ochr yn ochr y rhai ar gyfer Llundain, Berlin a Paris*.  Serch hynny, mae dros deiran (34%) o fusnesau bach yng Nghymru’n dal heb sefydlu gwefan felly maen nhw mewn perygl o golli allan ar filoedd mewn refeniw o ganlyniad.**

Gall mynd ar lein gyda gwefan broffesiynol ac enw parth .Cymru gynyddu amlygrwydd a’r potensial ar gyfer masnach i unigolion a busnesau. Darganfu ymchwil newydd ar draws 500 perchennog / gwneuthurwr penderfyniadau mewn busnesau bach o drawstoriad o sectorau diwydiannol yng Nghymru fod:

 • ADEILADU ****: mae bron i hanner (48%) o bob SME yn dal heb sefydlu gwefan, ac felly gallent fod yn colli allan ar gyfartaledd o 16 ymholiad busnes y flwyddyn, sy’n gyfwerth â chymaint â £40,950, o’u cymharu â’r rheiny sydd ar y we eisoes***
 • TWRISTIAETH: mae bron i un o bob pump (19%)o bob  SME yn dal heb sefydlu gwefan, ac felly gallent fod yn colli allan ar gyfartaledd o 16 ymholiad busnes y flwyddyn, o’u cymharu â’r rheiny sydd ar y we eisoes
 • MANWERTHU: mae dros deiran (35%) o bob SME yn dal heb sefydlu gwefan, ac felly gallent fod yn colli allan ar gyfartaledd o 18 ymholiad busnes y flwyddyn, o’u cymharu â’r rheiny sydd ar y we eisoes
 • ARIANNOL: mae dros un o bob pump (21%) o bob SME yn dal heb sefydlu gwefan, ac felly gallent fod yn colli allan ar gyfartaledd o 16 ymholiad busnes y flwyddyn, sy’n gyfwerth â chymaint â £25,150, o’u cymharu â’r rheiny sydd ar y we eisoes.
 • BWYD AC ARLWYO: mae teiran (33%) o bob SME yn dal heb sefydlu gwefan, ac felly gallent fod yn colli allan ar gyfartaledd o 11 ymholiad busnes y flwyddyn, o’u cymharu â’r rheiny sydd ar y we eisoes

Dau a fabwysiadodd y parth Cymru yn gynnar ac sy’n hyrwyddo pwysigrwydd masnachu ar lein yw’r gwneuthurwr siocled o orllewin Cymru, Nom Nom a’r sefydliad cenedlaethol Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Mewn pencadlys a leolir mewn beudy yn Llanboidy, gorllewin Cymru, mae Nom Nom wedi tyfu’n gyflym ers i Liam Burgess ei sefydlu yn 2011. Mae wedi creu cryn ddilyniant ledled y byd gyda’i flasau creadigol sy’n cynnwys siocled â blas teisen Gymreig, marmalêd oren a waffl.

Mae cael enw parth sy’n unigryw o Gymreig yn ei helpu i ledu’r neges am y siocled unigryw o Gymru. Dyma Liam i esbonio: “Mae buddsoddi mewn enw parth Cymru ddwy flynedd yn ôl wedi bod yn gyfle gwych i gyfathrebu mai o Gymru rydym ni’n dod, a’n bod ni’n falch o hynny. Ers i ni fynd ar lein fel hyn, mae ein busnes wedi mynd o nerth i nerth, a byddwn i’n bendant yn argymell fod unrhyw un sy’n cynhyrchu rhywbeth yng Nghymru’n dewis cael enw parth .cymru / .wales .”

Ar ben arall y raddfa fusnes, sefydliad arall sy’n elwa o gael enw parth Cymru yw Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW). Roedd y llynedd yn flwyddyn fawr i’r sefydliad wrth i dîm pêl-droed cenedlaethol Cymru adae ei farc ar lwyfan rhyngwladol y gamp am y tro cyntaf ers 1958.

I gyd-fynd â llwyddiant y tîm, aeth yr FAW ati i ail-lansio ar lein fel www.FAW.cymru fel yr esbonia Ian Gwyn Hughes, Pennaeth Materion Cyhoeddus yr FAW: “Fe wnaethom ni ail-lansio ein gwefan gan ddefnyddio .cymru i gyd-fynd â Phencampwriaethau Ewro 2016. Ac wrth i ni symud yn ein blaenau at Gwpan y Byd, gall pobl weld ein bod ni’n fwy na dim ond rhan fach o Loegr. Mae gennym ni ein hunaniaeth ein hunain. Rydw i’n meddwl fod yr enw parth .cymru yn ymestyn apêl Cymru a ‘Chymreigrwydd’ gan ddangos ein bod ni’n wlad fodern, fywiog. Ac fel Cymdeithas, fe fyddem ni’n ei argymell i bawb.”

Meddai Russell Haworth, Prif Weithredwr Nominet, sy’n rhedeg parthau .cymru / .wales:

“Mae yna lawer o fanteision yn dod yn sgil bo ar lein, megis cynnydd mewn ymwybyddiaeth brand a sicrhau busnes newydd. Mae cael pobl i’ch argymell i’w gilydd yn grêt, ond mae darpar gleientiaid newydd yn ceisio ‘profi cyn prynu’ fwyfwy, ac mewn llawer o amgylchiadau, mae hynny’n golygu cael golwg ar eich gwefan fel rhan o’u proses o benderfynu. I’r busnesau hynny sydd eisiau tanlinellu’u cysylltiadau Cymreig, neu eu treftadaeth, mae cael enw parth .cymru neu .wales yn ffordd berffaith o ddangos eu Cymreigrwydd i’r byd.”

Ac meddai Jayne Kendall, Rheolwr Cynnyrch Cymru yn Nominet: “Mae nifer o berchnogion busnesau’n cymryd yn ganiataol fod rhedeg gwefan yn gymhleth ac yn ddrud, ond dyw hynny ddim yn wir mwyach. Mae hi’n hawdd iawn sefydlu gwefan sy’n edrych yn broffesiynol heddiw, oherwydd gwelliannau sydd wedi digwydd mewn offer ar y we ac apiau ar gyfer adeiladu gwefan. Mae’r adeg pan oedd yn rhaid talu dylunydd gwefan neu gael gwybodaeth arbenigol mewn ysgrifennu cod wedi hen fynd. Mae hefyd yn fforddiadwy iawn, wrth i becynnau adeiladu a chynnal gwefannau allu rhoi llwyfan i fusnesau i gyrraedd miliynau’n fwy o ddarpar gwsmeriaid am bris cwpanaid o goffi bob mis.”

Gall busnesau sydd â diddordeb mewn mabwysiadu enw parth a chyfeiriad e-bost .cymru / .wales wneud hynny drwy fynd i www.thename.wales/offer a chael cynnig dechreuol o £2.49 y mis (yn ddilys am 12 mis).  

I ddysgu rhagor, gweler ein ffeithlun diweddaraf.

*Dadansoddi data a wnaed gan Nominet ar 1 Rhagfyr 2016, gan ddefnyddio data o  nTLDstats, Top Ten European Geographical Top Level Domains:

 1. .london
 2. .berlin
 3. .bayern
 4. .cologne & .koeln (ar y cyd)
 5. .amsterdam
 6. .hamburg
 7. .paris
 8. .cymru a .wales (ar y cyd)
 9. .wien
 10. .scot

**Arolwg Nominet o 500 perchennog / gwneuthurwr penderfyniadau mewn busnesau bach a wnaed ym mis Tachwedd 2016.

*** Daethpwyd at ffigwr y gwerth drwy weithio ffigwr cyfartalog y mae masnachwyr â gwefan yn dweud y maen nhw’n ei dderbyn fesul jobyn (ar gyfartaledd) drwy eu gwefan a’i luosi gan y nifer cyfartalog o jobsys ychwanegol y maen nhw’n eu cael o ganlyniad i gael gwefan.

****Cafwyd 125 ymateb yn y sector Adeiladu ar draws 25 masnach, dim ond 65 o’r rhain oedd yn meddu ar wefan. Roedd arbenigwyr yn fwy tebygol o gael gwefan, megis y masnachau canlynol: arbenigwyr diogelwch, arbenigwyr pyllau nofio ac arbenigwyr ystafelloedd ymolchi. Ymysg enghreifftiau o fasnachwyr heb wefan roedd: gweithwyr toi, gosodwyr teils, gosodwyr plaster, seiri maen a pheintwyr ac addurnwyr.