Chwech cam synhwyrol wrth symud parth

Sut i wneud pethau’n hawdd wrth symud i barth .cymru neu .wales

Mae symud parth yn debyg iawn i symud tŷ. Gyda pheth cynllunio ymlaen llaw, gallwch osgoi llawer o boen a phryder a sicrhau fod pobl yn gwybod lle byddwch yn y dyfodol. Dyma chwech cam synhwyrol i’ch helpu i lwyddo.

1. Blaengynllunio

Cynllunio cyn cynllunio - pa fath o wallgofrwydd yw hyn? Digon yw dweud y bydd cynllunio a pharatoi trylwyr ymlaen llaw yn gwneud y broses o symud i’ch parth Cymreig newydd mor ddidrafferth â phosibl. Mae’r gofynion allweddol yr adeg hon yn cynnwys:

 • Adnabod yr adnoddau angenrheidiol
 • Amcangyfrif yr amser a gymer i gwblhau’r newid
 • Llunio cynllun mudo
 • Cyfathrebu’r cynllun
 • Dewis yr amser cywir

2. Cynllunio

Bwriad y cyfnod hwn yw casglu cyn gymaint o wybodaeth â phosibl am eich safle presennol fel eich bod yn gwybod pa wybodaeth ar eich safle sy’n bwysig a hanfodol ei symud, a pha wybodaeth nad ydych ei angen mwyach.

Mae pethau’n mynd braidd yn dechnegol ar y pwynt hwn. Efallai felly y dymunwch gyflogi datblygwr gwefannau ac arbenigwr gwneud y gorau o beiriannau chwilio (SEO) ar gyfer peth o’r gwaith, gan gadw golwg gofalus ar y darlun cyfan ac ar y pethau a wnânt!

Mae’r profion y dylid eu cynnal yr adeg hon yn cynnwys:

 • Mynd drwy’r wefan gyda chrib fân i adnabod y tudalennau a gaiff eu symud
 • Adnabod y tudalennau pwysicaf, rhag ofn na fydd modd ichi ailgyfeirio popeth
 • Adnabod tudalennau gyda gwallau – mae’n adeg da i dwtio a chael gwared o bethau anghywir
 • Meincnodi perfformiad y safle – pa mor agos ydyw i frig y peiriannau chwilio (ranking), traffig, gwerthiant ac amserau llwytho tudalennau
 • Adnabod proffiliau cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau all-linell (off line) y bydd angen eu diweddaru
 • Gwneud eich tîm PPC yn ymwybodol o’r symudiad
 • Adnabod eich linciau pwysicaf
 • Paratoi cynlluniau ar gyfer lansio ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus a chymdeithasol

3. Mapio eich linciau URL

Unwaith y byddwch wedi rhestru’r tudalennau y dymunwch eu hailgyfeirio mae angen ichi fapio tudalennau newydd i’r hen fel bydd eich datblygwyr yn gwybod pa dudalennau i’w hailgyfeirio, ac i lle i’w hailgyfeirio. Gyda pheth lwc gallant osod rheolau ailgyfeirio otomatig, ond os nad yw hynny’n bosibl gall Excel fod o gymorth.

4. Profi

Cyn symud parthau, byddwch angen profi’r safle newydd er mwyn bod yn sicr fod pob dim yn gweithio’n iawn. Mae’r pethau allweddol i’w profi yr adeg hon yn cynnwys sicrhau:

 • Fod y mapiau safle yn eu lle
 • Fod robots.txt file wedi ei sefydlu ac yn ei lle
 • Nad oes unrhyw gysylltiadau wedi torri ar y safle newydd
 • Fod y linciau ailgyfeirio’n gweithio
 • Fod yr URL’au wedi eu normaleiddio
 • Fod y cynnwys yno

5. Lansio

Hwrê – mae’r gwaith paratoi drosodd ac rydych yn barod i symud i’ch parth gwe newydd Cymreig. Mae ychydig o bethau sy’n dal angen eu gwneud er mwyn gofalu fod pawb yn cael y neges ynghylch eich symud i’ch cartref newydd.

 • Oedi ymgyrchoedd PPC yn union cyn y lansiad
 • Diwygio’r tudalennau targed i URL’au y safle newydd
 • Ailgychwyn y PPC unwaith y gorffennwch symud i’r parth newydd
 • Hysbysu Google a Bing am y symud drwy Webmaster Tools
 • Gwirio’r safle fyw yn fanwl â chrib fân
 • Diweddaru eich linciau pwysicaf
 • Diweddaru eich proffiliau cyfryngau cymdeithasol a’ch deunydd nad yw ar-lein
 • Gweithredu eich cynlluniau lansio

6. Wedi’r lansio

A dyma chi wedi symud. Amser i eistedd yn ôl a mwynhau cynhesrwydd eich cartref newydd Cymreig ar-lein. Ond cofiwch fod angen cadw golwg ar bethau i wneud yn siŵr fod pawb sy’n cyfrif yn gwybod am eich symudiad. Y pethau i’w monitro yw:

 • Traffig/gwerthiannau
 • Agosatrwydd i’r brig (rankings)
 • Diddordeb cymdeithasol
 • Linciau a sylwadau newydd amdanoch

Adnoddau eraill

Mae’r canlynol yn cynnig rhagor o wybodaeth am beiriannau chwilio, gwneud y gorau o beiriannau chwilio (SEO) a newid prif barth eich safle:

http://googlewebmastercentral.blogspot.co.uk/2014/06/making-site-moves-e...
https://support.google.com/webmasters/topic/6029673?hl=en&ref_topic=6001951
https://support.google.com/webmasters/answer/6033049?hl=en&ref_topic=603...
http://blocmarketing.co.uk/blog/bloc-guide-site-migrations/
http://blocmarketing.co.uk/blog/simple-domain-migration-guide/
http://moz.com/beginners-guide-to-seo/how-people-interact-with-search-en...
http://www.hobo-web.co.uk/how-to-change-domain-names-keep-your-rankings-...
https://www.distilled.net/blog/seo/changes-of-domain/

Mae pob busnes yn wahanol. Os oes gennych gwestiynau penodol, neu os ydych angen trafod materion arbenigol, ceisiwch gyngor proffesiynol.