Get Advice

Dechrau

Cael enw parth .cymru .wales yw’r ffordd berffaith o ddangos i’w byd eich bod yn falch o’ch presenoldeb yng Nghymru.

Mae dewis yr enw parth cywir yn un o’ch anghenion pwysicaf wrth fynd ar-lein - i werthu nwyddau, hyrwyddo eich gwasanaeth, codi arian neu ddweud wrth bobl amdanoch a’r pethau a wnewch.

Chwech cam synhwyrol wrth symud parth

Dewiswch eich enw parth newydd

Unwaith y byddwch wedi ffeindio eich parth, bydd ein cofrestrwyr yn eich cofrestru a’ch cael arlein mewn dim o bryd.

Peidiwch oedi

Bydd enwau parth yn cael eu cofrestru ar sail y cyntaf i’r felin. Os ydych yn oedi, gallai rywun arall gymryd eich dewis cyntaf.

Gwnewch yn siŵr fod eich enw yn tynnu sylw at eich busnes yng Nghymru

Dylai eich enw parth gynrychioli’r hyn y ceisiwch ei wneud gyda’ch gwefan. Felly gofalwch ei fod yn gofiadwy ac yn adlewyrchu eich dymuniadau. Os ydych yn ceisio cyrraedd siaradwyr Cymraeg, mae defnyddio parth .cymru yn ffordd wych o wneud hynny’n amlwg.

 

.cymru? .wales? yntau’r ddau?

Caiff parthau .cymru eu cofrestru ar wahân i barthau .wales. Felly, os hoffech ddefnyddio’r ddau mae’n bwysig cofio fod angen ichi gofrestru’r naill a’r llall. Mae dewis pâr o barthau yn ffordd ardderchog o fod â chynnwys dwyieithog ar wahân ac o gyrraedd y cynulleidfaoedd y dymunwch eu targedu.

Cadwch yr enw’n fyr

Os ydych yn cyfyngu eich enw parth i ddau neu dri gair fan bellaf, mae pobl yn llawer tebycach o’i sillafu’n gywir, ei gofio ac yn bwysicaf oll, ei ledaenu.

Dim bylchau na symbolau

Wrth lunio eich enw parth, cofiwch:

  • Llythrennau, rhifau a chysylltnodau (hyphens) yn unig a ganiateir
  • Ni chewch ddefnyddio bylchau a symbolau
  • ,fsjsfkhkjsfdhkjsdhfkjhfsd

Amddiffyn eich enw

Os oes modd, dylech gofrestru nifer o enwau parth tebyg. Er enghraifft os oes gennych ‘eichenw.cymru’ gallech hefyd gofrestru ‘eichenw.wales’ a hyd yn oed ‘eichenw.co.uk’ er mwyn rhwystro pobl eraill rhag cofrestru enw tebyg yn ddiweddarach i geisio manteisio ar eich llwyddiant.

Defnyddio cyplysnod neu beidio

Os nad yw eich dewis enw cyntaf ar gael, mae modd ystyried fersiwn sy’n cynnwys cyplysnod (hyphen). Weithiau gall cyplysnodau ei gwneud yn haws i beiriannau chwilio adnabod geiriau allweddol, ond gallant hefyd ei gwneud yn anoddach i gofio a lledaenu eich enw parth.

Gwyliwch rhag anawsterau sillafu

Ceisiwch osgoi enwau anodd eu sillafu – gallai olygu fod pobl yn methu canfod eich gwefan. Un posibilrwydd yw cofrestru enwau parth yn cynnwys yr enghreifftiau mwyaf cyffredin o gamsillafu eich enw, a’u cysylltu â’ch safle go iawn.

Holwch farn rhywun arall

Wedi ichi feddwl am enw delfrydol i’ch parth (neu restr fer o ddewisiadau addas) holwch farn eich ffrindiau. Gall enw wneud synnwyr llwyr i chi, ond bod yn anodd a thrafferthus i bobl eraill ei gofio. Gofynnwch i chi eich hun:

  • Ydi o’n hawdd ei ddweud?
  • Ydi o’n hawdd ei sillafu?
  • Oedd raid ichi egluro pan y dewisoch yr enw?

 

Gwnewch hon yn berthynas hirdymor

Os ydych yn sicr eich bod am gadw eich enw parth, gallwch arbed arian drwy ei gofrestru am gyfnod hirach. Yn awr gallwch gofrestru enw parth .cymru neu .wales am hyd at 10 mlynedd. Gwnewch yn siŵr hefyd fod eich darparwr gwasanaeth rhyngrwyd neu gwmni gwe-letya yn eich atgoffa pan ddaw yn amser adnewyddu’r cofrestriad.